Detail oznamu

back Naspäť

OZNAM SPRÁVCU DANÍ OBCE BOBOT

Kategória: Obecný úrad | Podkategória: Oznamy obecného úradu
Linka: OZNAM SPRÁVCU DANÍ OBCE BOBOT 2023
 
back Zobraziť galériu

Oznam správcu dane obce Bobot k dani z nehnuteľnosti,


oznamuje občanom , že mesiac január je ako každý rok spätý aj s termínom podávania daňových priznaní k miestnym daniam. Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2023 je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1.2023. Daňové priznanie musia podať všetci pôvodní aj noví majitelia nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku.

Daňové priznanie z nehnuteľnosti musí podať ten vlastník, ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej zmluvy, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, dedením ...Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla, predala nehnuteľnosť, resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka 2022 musí uvedené skutočnosti priznať a to podaním priznania k dani z nehnuteľnosti alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľnosti v termíne do 31.1.2023.
Daňové priznanie sú povinní podať aj vlastníci, u ktorých došlo k zmene stavu nehnuteľnosti a bolo im vydané v roku 2022:
 stavebné povolenie
 kolaudačné rozhodnutie
alebo došlo k:
 zmene užívania nehnuteľnosti (napr. z bývania na podnikateľské účely...)
 zmene výmery pozemku
 zmene užívania pozemku (napr. záhrada na stavebný pozemok...)
 zániku daňovej povinnosti pri nehnuteľnosti (napr. predaj, zámena, vyvlastnenie určitej časti pozemku...) ale k ostatným nehnuteľnostiam daňová povinnosť trvá. Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti
 nadobudnutie psa alebo úhyn psa


Tlačivá „Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa nájdete zverejnené na stránke Ministerstva financií SR www.mfsr.sk nasledovný link:
https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/
Ak ste nadobudli nehnuteľnosť dedičským konaním, v tomto prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti ste mali podať do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania.
Zároveň oznamujem občanom, ktorý majú nárok podľa VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobot na zníženie prípadne odpustenie poplatku za komunálne odpady na rok 2023, aby priniesli potvrdenie podľa čl. 13 VZN č. 1/2020.
V prípade informácií a otázok ohľadom daní kontaktujte t. č 032/6594853, 0911939640 alebo elektronicky ou@bobot.sk

Informácie najdete aj na linku viď vyššie

Pridané: 13.01.2023 07:29:09

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »