Characteristics

Short characteristics of village Obec Bobot leží na úpätí dvoch vetiev Strážovských vrchov na najsevernejšom výbežku Nitrianskej pahorkatiny, čo je podoblasť Podunajskéj nížiny. Je to na rozhraní povodia Váhu a Nitry v údolí potoka Machnáč. Bobot patrí do trenčianskeho kraja. Reliéf kraja je mimoriadne členitý, juh má podobu pahorkatiny, kým sever je hornatejší. Najdlhšia slovenská rieka Váh vertikálne pretína kraj na dve časti a vytvára Trenčiansku kotlinu. Na západe kotlinu uzatvárajú Biele Karpaty ktoré siahajú až po hranicu s Českou republikou. Na východe kotlinu uzatvárajú pohoria Považský Inovec, Strážovské a Súľovské vrchy. Východ kraja ohraničujú aj južné výbežky Malej Fatry, Žiar, Kremnické vrchy, Vtáčnik a Tríbeč. Juhovýchodným územím kraja preteká rieka Nitra a z juhu zasahuje Podunajská pahorkatina.

240 m n.m., na Podunajskej nížine, v severnej časti Nitrianskej tabule v údolí potoka Machnáč, 11,5 km na severozápad od Bánoviec nad Bebravou. Prvá písomná zmienka o obci v pápežských desiatkových zoznamoch z roku 1332 – 1337, keď sa spomína plebanus de Bodac. Pôvodne patrila k trenčianskemu, od konca 16. storočia k bánovskému panstvu. Časť obce vlastnila i rodina Motešickovcov. Obyvateľstvo sa zamestnávalo prevažne poľnohospodárstvom. Od polovice 18. storočia tu bola papiereň. Boli tu aj lomy na vápenec a vápenka.

Information Bobot má zemepisné súradnice 48° 49´ severnej zemepisnej šírky a 18° 10´ východnej zemepisnej dĺžky. Nadmorská výška je 233 metrov nad morom. Rozloha je 1607 ha.

Samosprávny kraj: Trenčianský
Okres: Trenčín
Región: Machnáč
IČO: 00311421
Počet obyvaťeľov: 740
Rozloha: 1607 ha
Hustota obyvateľstva: 45 obyvateľ(ov)/km2
Prvá písomná zmienka: v roku 1240
Štatistická územná jednotka: 505854
EČV: TN
PSČ: 913 25
Telefónna predvoľba: 032
Obchod Posta Restauracia Nemocnica

Geologic characteristics Katastrálne územie obce leží na úpätí Strážovských vrchov, na južných svahoch Ostrého vrchu (768 m) v Trenčianskej vrchovine. Nadmorská výška v katastrálnom území sa pohybuje od 239 m n.m. po 449 m n.m.. Stred obce leží v nadmorskej výške 240 m n.m..
Podstatnú časť pohoria Strážovských vrchov tvoria silno zvrásnené komplexy druhohorných usadených hornín rozličnej tektonickej príslušnosti a odolnosti: vápence, dolomity, sliene, bridlice a pieskovce. Na kryštaliniku je vyvinutý hladko modelovaný reliéf, na mäkkých bridličnatých horninách vznikli erózno – denudačnými procesmi kotliny s pahorkatinným povrchom.

Climate conditions Územie obce z klimatického hľadiska patrí do mierne teplej klimatickej oblasti, do obvodu mierne teplého, vlhkého, s priemernou ročnou teplotou okolo 8 0C a priemerným ročným množstvom zrážok okolo 700 mm. Priemerná teplota v januári sa pohybuje medzi -3 0C -5 0C, v júli sa priemerná teplota pohybuje od 15 0C do 18 0C.
V území prevládajú severozápadné vetry.
Ovzdušie obce možno považovať za oblasť so slabým znečistením. Na zhoršovaní kvality ovzdušia k. ú. obce sa podieľa predovšetkým diaľkový prenos škodlivín, doprava a lokálne vykurovanie.

Ground and day water Hydrologicky patrí katastrálne územie do povodia rieky Nitra. Katastrálnym územím obce preteká vodný tok Machnáč, napája malú vodnú nádrž Bobot. Na území obce priberá dva ľavostranné prítoky (prvý pramení východne od obce Motešice, druhý pod Španím kameňom, 324 m n.m.). Od vodnej nádrže Bobot pretekajúc cez intravilán obce je koryto potoka zregulované.
Malá vodná nádrž Bobot bola vybudovaná pre potreby poľnohospodárstva ako zdroj závlahovej vody.

Soil Údaje o pôdnom fonde v katastrálnom území obce Bobot:
Celková rozloha katastrálneho územia: 1607 ha
Poľnohospodárska pôda: 710 ha
Lesná pôda: 833 ha
Vodná plocha: 10 ha
Zastavaná plocha a nádvoria: 48 ha
Ostatná plocha: 5 ha
Verejná zeleň: 0,03 ha
Percentuálne zastúpenie z celkovej plochy katastrálneho územia:
a) zalesnenej plochy: 49,8 %
b) poľnohospodárskej pôdy (s melioráciami): 44,16 %

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
Village history

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Read more »
Opening hours municipality
Help & Support

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »