Materská škola

img
 


ÚvodVitajte na oficiálnych stránkach materskej školy Bobot.

Personálne obsadenie MŠ
Riaditeľka MŠ: Korbelová Anna
 
 
Pedagogickí zamestnanci: Vladimíra Ježíková
 
Nepedagogický zamestnanec: Stračiaková Darina


Charakteristika a zameranie materskej školy

Materská škola sa nachádza v obci Bobot, ktorá je obkolesená peknou prírodou. Materská škola je 2- triedna. Poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.
MŠ je bez vlastnej právnej subjektivity. Jej zriaďovateľom je Obecný úrad Bobot. Naša MŠ je účelovým moderným predškolským zariadením, ktoré spĺňa všetky predpoklady pre cielenú výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi predškolského veku. Dopĺňa rodinnú výchovu a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.
V súlade s § 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní materská škola pracuje podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu ,,Zvedavé lienky“, ktorý je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona a s príslušným Štátnym školským vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.

Materská škola pri výchove a vzdelávaní zabezpečuje tieto podmienky:
 • prihliada na základné fyziologické potreby detí
 • vytvára podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov
 • poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
 • zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí
Materská škola poskytuje variabilnosť učebných priestorov a zabezpečuje edukáciu v bezpečnej a pozitívnej klíme.

Naše triedy sú:
„Kvetinková trieda“, ktorú navštevujú 2,5 – 4 ročné deti, nachádza sa na prízemí budovy a “Lienková trieda“, ktorú navštevujú 5 – 6 ročné deti , nachádza sa na prvom poschodí, kde sa nachádza aj šatňa pre obidve triedy.
Triedy sú priestranné a dobre vybavené didaktickými pomôckami, modernými hračkami a digitálnou technikou.
Exteriér tvorí rozľahlá školská záhrada s detským náradím, pieskoviskom, viacúčelovým ihriskom a relaxačno-pohybovým centrom“ Lienka“ ,ktoré umožňujú, aby sa výchova a vzdelávanie v oblasti vplývania na zdravie detí mohli uskutočňovať pravidelne. V areáli sa tiež nachádza iglu z vŕbového prútia, ktoré slúži deťom na oddych a hry hlavne v letných mesiacoch a Work-out ihrisko pre dospelých, čo je veľmi dobré spojenie pre športové aktivity všetkých vekových kategórií.
Zameranie našej materskej školy vychádza z analýzy výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu z predchádzajúcich rokov, z mimoškolskej činnosti materskej školy, z analýzy spolupráce s rodičmi a jej vzťahov s inými inštitúciami, z personálneho obsadenia, materiálno-technického vybavenia a umiestnenia materskej školy.
V materskej škole:
 • podporujeme osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú sa schopnosti a zručnosti, utvárajú sa predpoklady na ďalší stupeň vzdelávania
 • deti sa pripravujú na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí
  Výchova a vzdelávanie sa rozširuje o úlohy podporujúce národné povedomie, využívaním folklórnych a ľudových prvkov. Snažíme sa udržiavať ľudové tradície – vianočné tradície, pochovávanie basy, vynášanie Moreny a stavanie Mája ,Deň matiek. K týmto ľudovým zvykom pripravujeme hudobno-tanečné pásma, vďaka tomu rozvíjame estetické cítenie a na základe toho sa podporuje u detí nadanie vo všetkých oblastiach. Vďaka týmto akciám majú deti možnosť rozširovať si vedomosti zážitkovým učením aj mimo priestorov materskej školy a prostredníctvom verejného vystúpenia zvyšovať si sebavedomie.
 • spolupracujeme s rodičmi, ZŠ,OÚ a s inými inštitúciami je na dobrej úrovni. Spoločne realizujeme kultúrno-spoločenské podujatia: lampiónový sprievod, tekvičkové popoludnie, Mikuláš, vianočný večierok, karneval, Deň matiek ,uvítanie detí, MDD, školský výlet, rozlúčka s predškolákmi
 • v rámci mimoškolskej záujmovej činnosti ponúkame deťom možnosť rozvíjať sa v krúžkovej oblasti: anglický jazyk, tanečný – zameraný na ľudové i moderné tance, krúžok“ mažoretiek“ – 20 ročná tradícia , turistický
 • zvyšujeme enviromentálne a ekologické povedomie, deti sa učia chápať prírodu, pozorovať ju, poznávať a chrániť
 • v materskej škole separujeme odpad, využívame odpadový materiál na výtvarné aktivity. Počas roka realizujeme aktivity na zvyšovanie prírodovedného poznávania : poznávanie prírody, starostlivosť o vtáky v zime, realizujeme turistické vychádzky do blízkeho lesa, kde plníme úlohy z enviromentálnej , koncoročné výlety sú zamerané na poznávanie fauny a flóry v širšom okolí
 • deti sa učia základným úkonom pri práci s IKT, poznávajú možnosti výpočtovej techniky, deti sa učia zodpovedne a zmysluplne využívať médiá. oboznamovať detí so základnými úkonmi pri práci s počítačom
 • zapájame sa do súťaží, projektov a programov vyhlásených pre daný školský rok rôznymi organizáciami
 • máme založené „Občianske združenie“, snažíme sa získavať sponzorov
 • prevádzku MŠ prispôsobujeme požiadavkám rodičov
Fotky materskej školy fotofotofotofotofotofotofoto

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »