Linky

Rôzne linky
Západoslovenský futbalový zväz www.zsfz.sk
Oficiálna stránka Ludoprintu www.ludoprint.sk
Slobodná encyklopédia www.sk.wikipedia.org
Regionálne noviny www.mynoviny.sk
Ustredný portál verejnej správy www.portal.gov.sk
Štatistický úrad Slovenskej republiky www.statistics.sk
Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk
Regionálny informačný portál www.slovakregion.sk
Katastrálny úrad v Trenčíne www.kataster.skgeodesy.sk
SADTrenčín www.sad.sk
Verejný informačný portál www.obcan.sk
Práva sportrebiťeľa www.pravaspotrebitela.sk
Bazár detského, dámskeho, pánskeho oblečenia a hračiek www.babyburza.sk

Mestá a obce
Bánovce nad Bebravou www.banovce.sk
Trenčín www.trencin.sk
Motešice www.motesice.sk
Dežerice www.dezerice.sk
Svinná www.svinna.sk

Štátna správa
Úrad vlády SR www.vlada.gov.sk
Ministerstvo zahraničných vecí SR www.foreign.gov.sk
Ministerstvo hospodárstva SR www.economy.gov­.sk
Ministerstvo obrany SR www.mod.gov.sk
Ministerstvo vnútra SR www.minv.sk
Ministerstvo vnútra SR – civilná časť www.civil.gov.sk
Ministerstvo financií SR www.finance.gov­.sk
Ministerstvo kultúry SR www.culture.gov­.sk
Ministerstvo zdravotníctva SR www.health.gov.sk
Ministerstvo školstva SR www.education­.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR www.justice.gov­.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR www.justice.gov­.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employmen­t.gov.sk
Ministerstvo životného prostredia SR www.lifeenv.gov­.sk
Ministerstvo pôdohospodárstva SR www.mpsr.gov.sk
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR www.telecom.gov­.sk
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR www.build.gov.sk
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR www.geodesy.gov­.sk
Protimonopolný úrad SR www.antimon.gov­.sk
Štatistický úrad SR www.statistics.sk
Úrad pre štátnu službu www.upss.sk
Úrad bezpečnosti práce SR www.safework.gov­.sk
Úrad priemyselného vlastníctva SR www.indprop.gov­.sk
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR www.normoff.gov­.sk
Úrad jadrového dozoru SR www.ujd.gov.sk
Správa štátnych hmotných rezerv SR www.reserves.gov­.sk
Telekomunikačný úrad SR www.teleoff.gov­.sk
Výskumný ústav práce sociálnych vecí a rodiny www.vupsvr.gov.sk
Infostat www.infostat.sk

Štátne inštitúcie
Kancelária prezidenta SR www.prezident.sk
Kancelária Národnej rady SR www.nrsr.sk
Ústavný súd SR www.concourt.sk
Národná banka Slovenska www.nbs.sk
Najvyšší kontrolný úrad SR www.controll.gov­.sk
Fond národného majetku SR www.natfund.gov­.sk
Generálna prokuratúra SR www.genpro.gov.sk
Slovenský ústav technickej normalizácie www.sutn.gov.sk
Slovenský metrologický ústav www.smu.gov.sk
Výskumý ústav práce, sociálnych vecí a rodiny www.vupsvr.gov.sk
Slovenská energetická agentúra www.sea.gov.sk
Úrad pre finančný trh www.uft.sk
Živnostenský register Slovenskej republiky www.zrsr.sk
Obchodný register Slovenskej republiky www.orsr.sk
Katastrálny portál www.katasterportal.sk
Ústavný súd SR www.concourt.sk
Ústredný portál verejnej správy SR www.portal.gov.sk
Portál daňovej správy www.drsr.sk/wps/portal
Sociálna poisťovňa www.socpoist.sk
Všeobecná zdravotná poisťovňa www.vszp.sk
Najvyšší kontrolný úrad SR www.nku.gov.sk
Generálna prokuratúra www.genpro.gov.sk
Úrad pre finančný trh www.uft.sk
Úrad vlády SR www.vlada.gov.sk
Ministerstvo hospodárstva SR www.economy.gov.sk
Ministerstvo zahraničných vecí SR www.foreign.gov.sk
Štátna veterinárna a potravinová správa SR www.svssr.sk
Spotrebiteľský informačný portál www.spotrebitelinfo.sk
Slovenský meteorologický ústav www.smu.gov.sk
Zdravotná poisťovňa Apollo www.apollo.sk
Zdravotná poisťovňa Dôvera www.dovera.sk
Tlačivá a formuláre na stiahnutie www.tlaciva-na-stiahnutie.sk
Slovensko v Európskej únii www.euroinfo.gov.sk
ÚPSVR -informácie o práci a podmienkach zamestnania v EÚ www.eures.sk
Komplet info pre občana i podnikateľa www.portal.gov.sk
Štrukturálne fondy www.strukturalnefondy.sk
Štátny fond rozvoja bývania www.sfrb.sk
Info stránka pre postihnutých www.rehis.sk
Info o dávkach štát.soc.podpory, v hmotnej núdzi a v nezamestnanosti (MPSVR) + tlačivá www.employment.gov.sk
Elektronická zbierka zákonov www.zbierka.sk
Oficiálna infostránka o zavedení eura www.euromena.sk
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk
Úplné znenie novelizovaného Zákonníka práce www.vaza.sk

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »