Príroda

Informácie Okolité lesy patria do skupiny zmiešaných dubových lesov, kde prevláda dub letný a dub zimný. Primiešaná je borovica, breza, topoľ osika, niekedy smrek. Pri potokoch rastie jelša, vŕby (biela, krehká, rakyta, ...), topoľ osikový, jarabiny, drieň, svíb krvavý, lieska, čerešňa, hruška, jabloň planá, baza. Bylinná etáž je tvorená množstvom rastlín, ako sú veterník žltuškolistý, veternica, chochlačka dutá, prvosienka, kokorík voňavý, kopytník európsky, hviezdnatec čemericový, pri potokoch záružlie. Zo vzácnejších rastlín tu rastie lykovec jedovatý, snežienka jarná, vstavač purpurový, prilbovka, astra kopcová, horček brvitý, a pod.. Z chránených rastlín môžeme spomenúť veternica lesná, ľalia zlatohlavá, orlíček obyčajný, zimozeleň menšia, vemeník dvojlistý.

Fauna V lesných biotopoch sa vyskytuje jeleň lesný, srnec lesný, diviak lesný, líška hrdzavá, kuna lesná, veverica stromová, ryšavky, jež obyčajný, krt obyčajný, netopiere, piskory, z vtákov ďatle, žlna, brhlík obyčajný, sýkorky, sojka obyčajná, stehlíky, pinka obyčajná, drozd čvikotavý, hýľ obyčajný, oriešok hnedý, krkavec čierny, jastraby, sokoly, straka obyčajná, trasochvost, hrdlička poľná, zelienka obyčajná, strnádka obyčajná, penica čiernohlavá, kukučka obyčajná, vrabec domový,.... Medzi obojživelníkmi tu nájdeme skokana zeleného, skokana hnedého, kunku, rosničku zelenú, salamandru škvrnitú, jaštericu obyčajnú, z plazov užovku obyčajnú.

Lesy Lesné porasty v lesnom pôdnom fonde zaberajú rozlohu 833 ha. V k.ú. obce sa nachádzajú tieto hospodárske súbory lesných typov (HSLT):
202 Svieže vápencové bukové dúbravy – hospodárska funkcia
211 Živné bukové dúbravy – hospodárska funkcia
302 Svieže vápencové dubové bučiny – hospodárska funkcia
311 Živné dubové bučiny – hospodárska funkcia

Chránené územia prírody V katastrálnom území sa nachádza ochranné pásmo vodného zdroja I. stupňa – Machnáč a PP vodný tok Machnáč, nezregulovaná časť koryta (po vodnú nádrž Bobot a úsek začínajúci za obcou Bobot).

Biocentrá a biokoridory Biocentrá – predstavujú ekosystémy alebo skupiny ekosystémov, ktoré vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev. Sú tvorené najstabilnejšími prvkami krajinnej štruktúry.
Biokoridory – sú to líniové prvky, teda priestorovo prepojené súbory ekosystémov, ktoré spájajú biocentrá a umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev. Priestorovo na ne nadväzujú interakčné prvky.

V riešenom území sú navrhnuté tieto biocentrá miestneho významu (BMV) a miestne biokoridory (MBK):
1. BMV Bukovina – spoločenstvá zmiešaných listnatých lesov
2. BMV Horné bôry – spoločenstvá zmiešaných listnatých lesov
3. MBK brehové porasty potoka Machnáč – nezregulovaná časť
4. MBK brehové porasty - ľavostranných prítokov potoka Machnáč (prvý pod Španím kameňom, druhý od obce Motešice)

Flóra V mapovanom katastrálnom území sa nachádzajú tieto jednotky potenciálnej prirodzenej vegetácie:
Lužné lesy nížinné (U)
Lužné lesy podhorské a horské (Al)
Dubovo - hrabové lesy karpatské (C)
Dubovo – cerové lesy (Qc)

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »