Klub dôchodcov

Informácie
Predseda: Ing. Jozef Gendiar
Tajomník: Oľga Schvartzová
Hospodár: Ing. Jozef Pokorný
   
Rok vzniku: 1993
Počet členov: 40

Klub dôchodcov v Bobote


V obci Bobot bol v apríli 1999 založený klub dôchodcov s cieľom zaktivizovania činnosti dôchodcov, hlavne ich voľného času využívať na ku1túrno - spo1očenké podujatia a to nie iba pre osobné uspokojenie, ale i pre komunitu obce. Z doterajšej činnosti klubu môžeme konštatovať, že sa tento zámer klubu podarilo splniť iba čiastočne (50%). Klub od jeho ze1oženia viedol trojč1enný výbor v zložení Ing. Jozef Gendiar, Jaroslav Vitázek, Oľga Schwartzová a táto trojica bola v1astne i zakladateľskou trojicou klubu. V roku 2004 došlo v dôs1edku úmrtia pána Vitázka k doplneniu výboru o Ing. Jozefa Pokorného.

Klub dôchodcov začal svoju činnosť po založení s vysokou aktivitou:
 1. v kultúrnej činnosti, organizovaním viacerých podujatí
  • návšteva kultúrnych podujatí v rámci hudobného leta v Trenčianskych Tepliciach
  • vystúpenie detského speváckeho súboru v rámci organizácie Slovenský Orol (pre ce1ú obec)
  • organizovanie a uskutočnenie výstavy ručných prác Členov klubu a ich rodinných príslušníkov
  • vystúpenie dychovej hudby Boboťanka pre celú obec
  • výstava numizmatiky s odborným výkladom
  • prehliadky rodinných fotoalbumov s cieľom pripomenúť si našich predkov
  • večer poézie s prednesom básní členmi klubu
  • a ďalšie drobnejšie podujatia
 2. návrhy a organizovanie odhalenia pamätných tabu1í
  • Michalovi Rešetkovi, rodákovi obce Bobot (narodený v roku 1794), rímskokatolíckemu kňazovi, historikovi, bibliografovi, ľudomilovi a vlastencovi
  • Pavlovi Gašparovičovi Hlbinovi, správcovi rímskokatolíckej farnosti v obci Bobot, básnikovi a jednému zo zakladateľov kato1íckej moderny
  • účasť členov klubu na oslavách 100 rokov od narodenia P. G. Hlbinu v jeho rodnej obci vo Veľkých Kršteňanoch
 3. organizovanie predvádzacích akcii rôznych výrobcov a obchodných firiem na výrobky zamerané na zdravotnú prevenciu a pre ochranu a utužovanie zdravia
 4. klubový život členskej základne:
  • každoročné slávnostné stretnutie členov klubu po vianočných sviatkoch - roz1účka s rokom
  • každoročné fašiangové stretnutie so zábavou
  • každoročne v letnom období stretnutie pri ohníku s opekaním špekáčikov, guláš party a iné
  • v jesenných a zimných mesiacoch posedenia členov na štvrtkových stretnutiach - voľné debaty, výmena informácii
  • mesačné blahoželania jubilantom a v tom mesiaci narodeným členom klubu
Pri založení klubu dôchodcov ma1 klub 49 č1enov. V súčasnosti má 45 členov. V priebehu 9 rokov od svojho založenia sa klub roz1účil s 8 členmi odprevadením ich na večný odpočinok. Prírastok členskej základne je malý. Členov, ktorí sa prihlásia do klubu a po celý rok nevyvíjajú žiadnu činnosť a nezúčastnia sa žiadneho stretnutia, zo zoznamu členov vyškrtneme. Priemerný vek v našom klube dôchodcov je 69,2 roku.

Spracoval: Ing. Jozef Gendiar

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »