Symboly obce

Vlajka Vlajka

Erb Erb

Pečať Pecat

Súčastná podoba pečate Pecat

Vývoj symbolov obce Bobot
Vznik mestskej a obecnej samosprávy v roku 1989 vyvolal po celom Slovensku veľkú snahu zavádzať do kancelárskej praxe obecné erby. Táto potreba sa prihlásila aj v Bobote a je plne oprávnená, pretože obec má prekrásny historický symbol, ktorý si zasluhuje obnovu. Tvorí ho z pažite vyrastajúcich sedem klasov, medzi ktorými sa vznáša lemeš. Tento symbol nie je možné mechanicky obnoviť, pretože od roku 1971 bola k Bobotu pričlenená pôvodne samostatná obe Bobotská Lehota, ktorá má taktiež súveký historický symbol. Tvorí ho z pažite vyrastajúci košatý strom, na ktorom sedí vták s roztiahnutými krídlami. Keďže obe obce sú, ako sa zdá a pociťuje, natrvalo zlúčené, je potrebné vytvoriť pre Bobot erb, ktorý by toto zlúčenie aj navonok vyjadroval. Preto pre obec navrhujem nasledovný erb: Modrý štít, v ktorom medzi dvomi zelenými konármi listnatého stromu, vyrastajúcimi zo zelenej pažite, a medzi piatimi zlatými (žltými) klasmi sa vznáša strieborný (biely) lemeš, na ktorom sedí strieborný (biely) vták s roztiahnutými krídlami. V tejto podobe bude erb dnešného Bobota heraldicky mimoriadne zaujímavý, jedinečný, v podstate historický, keďže nenásilným spôsobom združuje dva historické obecné symboly v jeden aj výtvarne prijateľný celok. Kvôli úplnosti poznamenávame, že v chotári Bobota v 18. storočí jestvovala aj samostatná obec Závodie. Bola to však v podstate malá osada, veď v roku 1720 mala iba dvoch daňovníkov a už roku 1828 bola celkom opustená. Zaniknuté Závodie pravdepodobne nikdy nemalo vlastný symbol, a tak sa s ním v navrhovanom erbe Bobota ani v budúcnosti nemôže počítať. Teraz sa s oboma symbolmi - Bobota a Bobotskej Lehoty budem zaoberať samostatne a podrobnejšie.

BOBOT

Prvá písomná správa o obci je z roku 1332. V tomto čase tu stála už aj fara. Miestni obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, čo dosvedčuje aj ich historický symbol. Najstaršie známe pečatidlo obce s opísaným už znakom je z roku 1733. Rok vyhotovenia pečatidla je vyrytý v kruhopise, ktorý znie: „SIGTLLVM PAGI . BOBOT . 1733“. Už text kruhopisu vyjadruje, že toto pečatidlo malo prinajmenej o sto rokov staršiu predlohu. V prvom slove kruhopisu je totiž vyryté písmeno V namiesto U, čo je typické pre 16. a 17. storočie. Avšak ani toto očakávané staršie pečatidlo nebolo v obci prvé. Podľa gotickej kružby, do ktorej je symbol obce vložený je isté, že v Bobote sa začalo úradovať už v 15. storočí. V tomto ranom období symbolom obce mohol byť iba patrón farského kostola, ktorým bol svätý Mikuláš. Tieto dve staršie pečatidlá musíme hľadať v budúcich výskumoch. Podľa opísaného už návrhu do nového obecného erbu prešiel celý historický bobotský symbol, vynechané boli iba dva najbočnejšie klasy.

BOBOTSKÁ LEHOTA

Podľa posledných historických výskumov obec založili na zákupnom práve už v 14. storočí. Prvá písomná správa o nej je však až z roku 1439. Samostatne sa vyvíjala do roku 1971, teda do jej pričlenenia k Bobotu. Hoci sa miestne obyvateľstvo charakterizuje ako poľnohospodárske, podľa symbolu obce hlavným zdrojom obživy Lehoťanov boli lesy. Košatý strom doprevádzaný štyrmi výraznými bodkami, hore na korune sedí vták s roztiahnutými krídlami, je znakom obce už na pečatidle z roku 1733. Jeho kruhopis znie: „SIGILLVM . PAGI . BOBOTLHOTTA (!) . 1733.“ Ako v Bobote, tak aj v Bobotskej Lehote musíme podľa písmena V namiesto písmena U v prvom slove kruhopisu predpokladať, že pečatidlu z roku 1733 predchádzalo staršie zo 16. alebo 17. storočia. Na tomto očakávanom pečatidle hol určite ten istý symbol, ako v práve opísanom pečatidle z roku 1733. Podľa gotickej kružby, do ktorej je historický symbol Bobotskej Lehoty vložený, by sme v budúcnosti mali objaviť aj gotické pečatidlo. V jeho poli už určite nebol strom, mal by byť svätec. Stredoveký farský kostol v Bobotskej Lehote zatiaľ však nik neobjavil a ani nepredpokladal. Budúce výskumy nám určite prinesú mnoho nových údajov k najstarším dejinám obce.

Ešte v druhej polovici 18. storočia vzniklo ďalšie obecné pečatidlo s kruhopisom: „ SIGILLUM . PAGI . BOBOT . LEHOTTA“. Vzniklo pravdepodobne pre chybne napísaný názov obce v pečatidle z roku 1733. Odtlačky nového pečatidla sa objavili na dokumentoch z roku 1770 a 1877. Určite ho obec používala až do začiatku nášho storočia. V pečatnom poli je opäť z pažite vyrastajúci košatý strom a na ňom vták s roztiahnutými krídlami . V porovnaní s predchádzajúcim pečatidlom na tomto mladšom pečatidle po oboch stranách kmeňa vyrastajú dve palmové ratolesti. Palmové ratolesti sú ďalším prvkom, ktorý nás oprávňuje predpokladať obecné pečatidlo so znakom svätca v pôvodnom obecnom pečatidle. Ak objavíme stopy po farskom kostole a údaj o patrocíniu, azda budeme vedieť bližšie identifikovať aj vtáka na strome. Do nového erbu Bobota sme zo symbolu Bobotskej Lehoty preniesli vtáka a namiesto stromu sme do štítu vložili dva výrazné konáre.

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »